ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਨਾਵ ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ 2018 | ਲਾਈਵ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਾਰ੍ਡ ਵਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੂਚੀ

ਸਸਤਰਿਯਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ! ਜਿੱਦਾਂ ਕੇ ਤੁਹਨੂ ਪਤਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਨਾਵਾਂ ਸੇ ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ ਦੀ | ਅੱਸੀ ਤੁਹਨੂ ਦੱਸੰਗੇਯ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਨਾਵ 2018 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ ਆਨਲਾਇਨ ਕਿਵੇਈਂ ਦੇਖਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫਰਬਰੀ 2018 ਨੂ 9 ਵੋਟਿੰਗ ਸੇਟਸ਼ਣਾ ਤੇ ਕਿੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਯਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਕੇ ਆਏ ਹਨ | ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੌਂ ਬਾਦ ਅਸੀ ਤੁਹਨੂ ਵਾਰ੍ਡ ਵਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਉੱਮੀਡਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੰਗੇਯ

ਮੁਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰ੍ਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ

24 ਫਰਬਰੀ ਨੂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਯਾਨ ਸੋ | ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕੰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਯਾਂ | 494 ਉੱਮੀਡਵਰਾਂ ਦਾ ਭਵੀਸ਼ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂ ਬਾਦਲ ਜਾਵੇਗਾ | 95 ਵਾਰ੍ਡ ਦਿਯਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ | ਇਸ ਬਾਰ ਸਿਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ – ਆਕਲਿਦਲ, ਲਿਪ-ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੇਗਾ | ਜਿਨਾਂ 9 ਕਾਉਂਟਿਂਗ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓੰਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 2-7, ਤੇ 9 -13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਯਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 14-19, 21,23,24,25,26 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਗਰ੍ਲ ਸੀਨਿਯਰ ਸੇਕੇਂਡਰੀ ਸ੍ਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 22,27,28,29-35,40 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੂਵ੍ਟ. ਪਾਲਿਟੇਕ੍ਨਿਕ ਕਾਲੇਜ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 8,20,51-58,63 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਵਰ੍ਨਮੇਂਟ ਗਰ੍ਲ ਕਾਲੇਜ , ਡੀਸੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇਡੇ, ਭਾਰਤ ਚੋਵੋਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 1,59-62,64,85-88 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਾ ਕਾਲੇਜ ਚਿਚ ਹੋ ਰਿਹਈ ਹੈ|
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 79,83-84,89-95 ਦੀ ਗਿਣਤੀ SCD ਗਵਰ੍ਨਮੇਂਟ ਕਾਲੇਜ ਵਿਚ ਹੋ ੜੀ ਹੈ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 43-45,65-71 ਦੀ ਗਿਣਤੀ MGM ਪਬ੍ਲਿਕ ਸੀਨਿਯਰ ਸੇਕੇਂਡਰੀ ਸ੍ਕੂਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 72-78,80-82 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬ੍ਲਿਕ ਸ੍ਕੂਲ, ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ

ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗਲ ਏ ਹੈ ਕਿ CCTV ਕਮੇਰੇ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ | ਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗਲ ਹੈ , ਤੇ ਇਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏ ਸੁਨਿਸਦਚੀਤ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਤਰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਅੱਸੀ ਤੁਹਨੂ ਲਾਈਵ ਵੀਡਿਯੋ ਭੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਧਰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ

ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇਯਾ ਦੇ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰੀਏ |

ਲੁਫਿਆਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਨਾਵ 2018 ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ – ਲਾਈਵ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ

ਵਾਰ੍ਡ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਬੀਜੇਪੀ - ਆਕਲਿਦਲਕਾਂਗ੍ਰੇਸਲਿਪ-ਆਪ
0/95

ਥੋਡੀ ਥੋਡੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੇਜ ਨੂ ਰੇਫ੍ਰੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇਯੋ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਏਲੇਕ੍ਸ਼੍ਹਨ ਵਿਜੇਤਾ ਸੂਚੀ 2018 – ਰਿਜ਼ਲ੍ਟ

 ਅੱਗੇ ਚਾਲ ਰਿਹਾ / ਵਿਜੇਤਾ ਉੱਮੀਦਵਾਰਪਾਰ੍ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 1
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 2
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 3
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 4
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 5
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 6
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 7
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 8
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 9
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 10
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 11
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 12
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 13
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 14
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 15
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 16
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 17
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 18
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 19
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 20
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 21
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 22
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 23
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 24
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 25
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 26
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 27
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 28
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 29
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 30
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 31
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 32
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 33
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 34
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 35
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 36
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 37
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 38
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 39
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 40
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 41
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 42
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 43
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 44
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 45
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 46
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 47
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 48
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 49
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 50
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 51
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 52
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 53
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 54
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 55
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 56
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 57
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 58
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 59
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 60
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 61
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 62
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 63
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 64
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 65
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 66
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 67
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 68
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 69
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 70
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 71
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 72
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 73
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 74
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 75
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 76
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 77
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 78
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 79
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 80
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 81
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 82
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 83
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 84
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 85
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 86
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 87
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 88
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 89
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 90
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 91
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 92
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 93
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 94
ਵਾਰ੍ਡ ਨਂਬਰ 95

ਏ ਦੇਖਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਜਾ ਔਣਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰ ਕੌਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਜਯ ਪਟਾਕਾ ਫੇਹਰੌਂਦਾ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਯਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *